Zanim przystąpią Państwo do badań - zostaniecie zapraszeni do podpisania umowy dotyczącej przeprowadzonych badań profilaktycznych.

Zgodnie z art.12. ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonuje się na podstawie umowy pisemnej, zawieranej na czas nie krótszy niż rok.

Zaierana umowa określa i zawiera w szczególności takie informacje jak: strony umowy, zakres przeprowadzanych badań, warunki oraz sposoby udzielania świadczeń, sposoby kontroli wykonywania postanowień umowy, termin płatności, sposoby rozwiązania umowy oraz tryb w jakim rozstrzygane będą ewentualne spory.

Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik ma możliwość zgłoszenia się do naszego centrum medycznego w celu przeprowadzenia badań z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo w celu wykonania badań laboratoryjnych.

Badania wykonuje się w zgodzie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jak też orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.)