Centrum Medyczne GWINNER w Żywcu oferuje usługi związane z wykonywaniem badań profilaktycznych wstępnych oraz okresowych i kontrolnych wszystkich grup zawodowych, takich jak:

 • pracowników zatrudnionych do pracy przy maszynach w ruchu, do pracy na wysokościach, na stanowiskach narażonych na występowanie hałasu, drgań, promieniowania jonizującego, wsytępowaniu pyłu przemysłowego, w pracy gdzie istnieje możliwość i ryzyko występowania czynników toksycznych i biologicznych

 • pracowników zatrudnianych na stanowiskach gdzie wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa (np. takie zawody jak strażacy,  strażnicy miejscy lub gminni)

 • pracowników zatrudnianych do pracy która wymaga stałego oraz długotrwałego wysiłku głosowego (np. aktorzy oraz nauczyciele i lektorzy)

 • badania wstępne dla kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii - przeprowadzanie badań lekarskich oraz psychologicznych

 • badania przeprowadzane dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 • badania lekarskie dla uczniów oraz studentów jak i dla uczestników studiów doktoranckich

 • badania lekarskie dla osób któe ubiegają się lub już posiadają zezwolenie na posiadanie broni - są to lekarskie oraz psychologiczne

 • badania lekarskie dla pracowików zatrudnianych przy obsłudze monitorów ekranowych

 • badania lekarskie dla ludzi którzy ubiegając się lub też posiadają już wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - lekarskie i psychologiczne

 • badania lekarskie dla tych, którzy ubiegają się lub już posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego - lekarskie i psychologiczne

 • badania lekarskie kantydatów na posiadanie licencji detetywa lub osób już posiadających w/w licencję - lekarskie i psychologiczne

 • badania dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego oraz lda inspektorów transportu drogowego - lekarskie i psychologiczne

 • badania lekarskie dla kandydatów planujących objęcie urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, komornika, syndyka - lekarskie i psychologiczne

 • badania lekarskie dla osób które planują ubieganie się lub też już posiadają pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - lekarskie i psychologiczne

 • badania lekarskie dla kandytatów którzy ubiegają się o przyjęcie do służby jak też dla pełniących służbę w strażach miejskich i gminnych

 • badania wstępne przeznaczone dla pilotów wycieczek oraz dla przewodników turystycznych

 • badania wstępne dla osób które będą wykonywać prace na statkach żeglugi śródlądowej

 • szczepienia ochronne związane  z wykonywaniem danej typu pracy  (szczepienia obowiązkowe, zalecane jak i  wskazane)